عصر تکنولوژی

اجرای «برنامه توانمندساز» بنیاد ملی نخبگان در مسیر نخبگی

اجرای «برنامه توانمندساز» بنیاد ملی نخبگان در مسیر نخبگی به گزارش اخبار فناوری , در بخش کانال فناوری ,به گزارش خبرنگار فناوری، در طرح «شناسایی، رشد و تعالی دانشجویان صاحب…